Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Publiczne Przedszkole w Piotrówce

Publiczne Przedszkole w Piotrówce

ul. Kościuszki 101

47-133 Jemielnica

tel/fax 774632285,     NIP: 756-18-56-618

 

I. Informacje ogólne

Główna siedziba Publicznego Przedszkola w Piotrówce znajduje się przy ul. Kościuszki 101.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Jemielnica.

Obsługę finansową przedszkola zapewnia ksiegowośc Urzędu Gminy Jemielnica.

Miejsc organizacyjnych w przedszkolu jest 75.

 II. Charakterystyka przedszkola.

 Przedszkole jest 3 oddziałowe zlokalizowane na terenie wiejskim w 3 różnych miejscowościach: Piotrówka, Barut, Łaziska.

 I oddział zajmuje parter budynku Szkoły Podstawowej w Piotrówce, przy ulicy Kosciuszki 101, do którego uczęszczają dzieci z Piotrówki i sąsiedniej wioski Wierchlesie. Na parterze znajduje się szatnia dla dzieci i personelu, 1 sala zajęc i toalety dla dzieci, kuchnia z zapleczem gospodarczym. Ważnym atutem naszej placówki jest duży ogród, wyposażony w nowe urządzenia terenowe. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym.  Teren przedszkola jest zielony, obsadzony od strony drogi drzewkami ozdobnymi.

Tel: 774632285

 Pozostałe 2 oddziały przedszkolne znajdują się w oddziałach zamiejscowych:

 II oddział zamiejscowy w Łaziskach przy ul. Strzeleckiej 37 – mieści się w dawnym budynku szkoły podstawowej, na parterze. Posiada dobrze wyposażone pomieszczenia do zajęc edukacyjnych: salę zajęc, jadalnię, szatnię, kuchnie i toalety dla dzieci i personelu oraz własny plac zabaw wraz z nowymi urządzeniami terenowymi i piaskownicą. 
Tel: 697714925

 III oddział zamiejscowy w Barucie przy ul. Księdza wajdy 5 – mieści się w budynku parterowym, wolno stojącym, przystosowanym również dla potrzeb oświatowych. Posiada 1 salę zajęc, jadalnię, szatnię, kuchnię i toalety dla dzieci i personelu. Posiada bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne. Przy budynku znajduje się ładny ogród wyposażony również w nowe urządzenia terenowe, piaskownicę.

Tel: 774632125

 W przedszkolu funkcjonują 3 grupy, każda z nich jest grupą zróżnicowaną wiekowo /od 3 do 6 lat/, realizującą pięciogodzinną podstawę programową. Pochodzenie dzieci jest zróżnicowane.  

III. Organizacja funkcjonowania:

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach:  od 8.00 – do 13.00

Po godzinie 13.00 odbywają się dodatkowe zajęcia dla dzieci.

W przedszkolu od 2008r. na życzenie rodziców i Uchwałą Rady Pedagogicznej wprowadzono naukę j. niemieckiego jako mniejszościowego  który realizowany jest w ramach podstawy programowej, oraz naukę religii, na życzenie rodziców.

Przedszkole jest jednostką organizacyjną, której działalność finansowana jest przez organ prowadzący.
Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w MEN.

Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie w formie drugiego śniadania.
Opłaty za wyżywienie w przedszkolu pobierane są z góry do 15 każdego miesiąca, w dniach wskazanych przez dyrektora.

Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

W arkuszu organizacyjnym przedszkola zatwierdza się w szczególności:

1.      ilość oddziałów w danym roku szkolnym,

2.      liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

3.      liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

4.      tygodniowy plan pracy pracowników pedagogicznych,

5.      ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

6.      dodatkowe zajęcia prowadzone w przedszkolu, pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W przedszkolu systematycznie zachodzą zmiany jakościowe. Stale ulepszana jest baza przedszkola, wyposażenie w pomoce dydaktyczne, środki audiowizualne, sprzęt rehabilitacyjny: basen z piłkami, klocki rehabilitacyjne, urządzenia terenowe.

Dużo uwagi przykładamy do współpracy ze środowiskiem oraz promocję przedszkola jako środowiska wychowującego. Stale poprawiamy współpracę z rodzicami. W przedszkolu aktywnie działa Rada Rodziców podejmując decyzje nie tylko o wydatkowaniu środków, ale współdecydując w wielu ważnych decyzjach pedagogicznych i wychowawczych, wraz z Radą Pedagogiczną.

IV. Nauczyciele i pracownicy

 

Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez 7 nauczycieli. Personel pedagogiczny posiada wymagane kwalifikacje oraz wykształcenie wyższe, magisterskie.

O czystość budynku w Publicznym Przedszkolu w Piotrówce i oddziałach zamiejscowych w Barucie i Łaziskach dbają 3 woźne oddziałowe. W przedszkolu zatrudniona jest sekretarka na 1/2 etatu, w sezonie grzewczym 4 palaczy w niepełnych wymiarach etatu.

 

W przedszkolu zatrudnieni są:

  1. dyrektor – nauczyciel                1
  2. nauczyciele w 3 grupach         3
  3. nauczyciel j. niemieckiego      1
  4. nauczyciele religii /księża/       2
  5. pracownicy obsługi                  3
  6. sekretarka                                  1
  7. palacze c.o.                                4

V. Wizja przedszkola

1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawiona na osiąganie sukcesu.
2. Przedszkole umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec innych.
4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
5. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację personalną.
9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

 VI. Misja przedszkola

Nasze przedszkole:
1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola o zarządzania placówką.
6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskiwane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

 VII. Organy przedszkola:

1.      dyrektor przedszkola

2.      rada pedagogiczna

3.      rada rodziców

Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością, reprezentuje przedszkole na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi.

Rada Pedagogiczna jest organem społecznym przedszkola i funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

VIII. Symptomy rozwoju przedszkola.

Rada Pedagogiczne Publicznego Przedszkola w Piotrówce liczy 7 nauczycieli. Aby wykonywać szereg nowych zadań, jakie reforma postawiła przed przedszkolem zmieniliśmy sposób pracy Rady Pedagogicznej, stawiając na zespołową współpracę oraz wewnętrzne doskonalenie nauczycieli.

Nasza praca przybiera różne formy, m.in.:

1. dyskusje dotyczące poznawania prawa oświatowego, planowania pracy, reformy systemu oświatowego,
2. tworzenie planu rozwoju placówki,
3. wymiana doświadczeń zawodowych przez wymianę i omawianie scenariuszy zajęć, materiałów metodycznych, artykułów,
4. wspólne organizowanie imprez dla dzieci: zabawy taneczne, teatrzyki dziecięce, zajęcia pokazowe, zabawy andrzejkowe, spotkania z mikołajem
5. uczestnictwo w kursach doskonalących,
6. opracowano zabawy i ćwiczenia usprawniające sprawność manualną,
7. nauczycielki w ramach WDN przygotowują narzędzia badawcze oraz analizują wyniki badań,
8. nauczycielki korzystają z doradztwa metodycznego zapewnianego przez RCRE w Opolu (WOM)
9. określono Priorytety Wychowawcze Przedszkola w celu opracowania Programu wychowawczego przedszkola, metodą warsztatową opracowano narzędzia do obserwacji pedagogicznej, omówiono zagadnienia dotyczące pracy z dzieckiem zdolnym.

W jakościowym rozwoju pracy przedszkola równie ważne jest osiąganie przez nauczycieli wyższych stopni awansu zawodowego. Stworzenie warunków do zaspakajania ambicji zawodowych oraz możliwość ciągłego rozwoju.

Działalności nauczycieli i dzieci nie zamyka się tylko w obrębie przedszkola. Przedstawiamy swój dorobek również w środowisku. Nauczycielki w raz dziećmi prezentują programy artystyczne na festynach środowiskowych (Dożynkach), uczestniczą w przedszkolnych przeglądach teatrzyków dziecięcych.
Corocznie, w Barbórkę, odwiedzają nas emerytowani górnicy. Dzieci przedstawiają program artystyczny dla zaproszonych gości.

Wydawane są broszury informacyjne o przedszkolu oraz w internecie umieszczane są informacje o przedszkolu, aktualne zdjęcia i artykuły w gazecie lokalnej.

Realizując cele wychowawcze dążymy do współpracy z domem rodzinnym. Staramy się, aby rodzice aktywnie uczestniczyli w życiu przedszkola. Tradycją przedszkola stały się festyny rodzinne mające na celu integrację środowiska, przedstawienia i uroczystości przygotowywane z okazji świąt rodzinnych (Dzień Matki, Dzień Babci, Jasełka, Mikołajki, Zajączki, Pasowanie na przedszkolaka), występy organizowane przy współpracy ze szkołą.

Efektywnie współpracujemy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Strzelcach Opolskich. Corocznie na terenie przedszkola odbywają się wstępne badania logopedyczne, a następnie prowadzona jest na terenie przedszkola terapia logopedyczna. Nauczycielki również realizują program wspomagania rozwoju mowy dzieci uwzględniając wskazówki udzielone przez logopedę.

Mając na uwadze dobro dzieci staramy się jak najwcześniej zdiagnozować zaburzenia w rozwoju dzieci. Po wstępnych obserwacjach nauczycielki kierują dzieci na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami. Po uzyskaniu diagnozy opracowujemy programy wspomagania rozwoju dla dzieci, udostępniając je jednocześnie rodzicom do realizacji w domu, gdyż bez pomocy rodziny nie można uzyskać zadowalających rezultatów. Staramy się poprzez takie działania uświadomić rodzicom jak doniosłą rolę w wychowaniu ma dom rodzinny, a my możemy jedynie wspomóc jego działania.

Współpracujemy również z Ośrodkiem Zdrowia i Ośrodkiem Pomocy Społecznej umożliwiając uczęszczanie do przedszkola dzieciom z rodzin najuboższych. Informujemy GOPS o trudnej sytuacji rodzinnej wychowanków.

                                                                                                                             Opracowała: dyrektor PPP –
mgr Sabina Czapran