Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 9 PAŹDZIERNIKA 2011

 1. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  PDFObwieszczenie o obwodach głosowania.pdf (161,68KB)

 2. Zarządzenie Nr 41/11 Wójta Gminy Jemielnica w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Jemielnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych
  PDFZarządzenie Nr 41.11 Wójta Gminy Jemielnica w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Jemielnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych.pdf (147,59KB)

 3. Informacje dla wyborcy niepełnosprawnego

W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , które odbędą się w dniu  9 października 2011 r. Urząd Gminy Jemielnica informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

 Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im następujące uprawnienia: 

 1. Prawo do głosowania korespondencyjnego.
 2. Prawo do głosowania przez pełnomocnika.
 3. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Prawo do głosowania korespondencyjnegoma wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12. ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust.5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ww. ustawy,
 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ww. ustawy,
 4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w terminie do dnia 19 września 2011 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67 (budynek Nr 1 pok. Nr 4) w godzinach od 7.30 – 15.30
 
Zgłoszenie może być dokonane:
 • ustnie w Urzędzie Gminy Jemielnica , pokój Nr 4 ( budynek Nr 1),
 • pisemnie na adres: Urząd Gminy Jemielnica, 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67
 • telefaksem pod nr (77)46-23-510
 • formie elektronicznej na adres:

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w Gminie Jemielnica, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organ orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na kartę do głosowania sporządzonych w alfabecie Braill’a.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.pdf

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Gminy Jemielnica pakiet wyborczy, który zostanie doręczony do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: (77) 46-23-511

Prawo głosowania przez pełnomocnikamają wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w części dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 r.

Do wniosku należy dołączyć

 

Wzór zgody na przyjecie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia  niepełnosprawności, jeżeli  wyborca udzielający pełnomocnictwa
  w dniu głosowania nie będzie miał kończonych 75 lat.
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców prowadzonym przez Gminę Jemielnica.
Wniosek taki wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej w dniu 29 września 2011 r. w Urzędzie Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67 (budynek Nr 1 pok. Nr 4) w godzinach od 7.30 – 15.30

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze Gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. W tym celu najpóźniej do dnia 7 października 2011 r. musi złożyć stosowe oświadczenie w Urzędzie Gminy Jemielnica lub doręczyć takie oświadczenie do właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wszelkich informacji w sprawie udzielania pełnomocnictw uzyskać można pod nr telefonu (77) 46-23-521


Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny na swój wniosek może głosować w wybranym przez siebie lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wniosek o dopisanie należy złożyć najpóźniej w dniu 26 września 2011 r.
w Urzędzie Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67 (budynek Nr 1 pok. Nr 4)
w godzinach od 7.30 – 15.30.

 
Wykaz lokali głosowania dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Jemielnicy z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Jemielnicy przy ul. Szkolnej 2
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Jemielnicy z siedzibą w Publicznym Gimnazjum w Jemielnicy przy ul. Szkolnej 2a
Głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek sporządzonych w alfabecie Braille’a wyborca niepełnosprawny powinien zgłosić do Urzędu Gminy Jemielnica
w terminie do dnia 26 września 2011 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie w Urzędzie Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67 (budynek Nr 1 pok. Nr 4) pisemnie, na adres Urząd Gminy Jemielnica, 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67, telefaksem pod nr (77) 46-23-510 lub w formie elektronicznej na adres:

W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania.

 1. PDFObwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów -SEJM okr. 21.pdf (141,64KB)

 1. PDFObwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach -SENAT okr. 53.pdf (612,58KB)

 1. PDFZarządzenie Wójta Gminy Jemielnica z dnia 21 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (355,26KB)