×
Wyszukaj w serwisie

Podatek leśny

Podatek leśny

Daria Knopek, Joanna Karkosz – pok. Nr 2 (budynek Nr 2) tel. 77 46-23-522

,

Przedmiot opodatkowania.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są:

 1. właściciel,
 2. posiadacz samoistny,
 3. użytkownik wieczysty,
 4. w niektórych przypadkach posiadacz zależny lasu (gdy las stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego).

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem leśnym.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i ust. 5 ustawy o podatku leśnym podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 1. informacje o lasach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
 2. deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Jeżeli las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz jednocześnie osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nie posiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy) - art. 6 ust. 6 ustawy o podatku leśnym.

Podatnicy obowiązani są do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego w organie podatkowym gminy właściwym dla podatku leśnego. Obowiązek złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego nie dotyczy podatników, którym urząd skarbowy nadał numer identyfikacji podatkowej (NIP), oraz podatników, którzy dokonali w urzędzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego w związku z wykonywaniem obowiązków podatnika podatku dochodowego, od towarów i usług lub akcyzowego, płatnika podatków, płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Szczegółowe zasady składania zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych w podatku rolnym określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz. U. Nr 111, poz. 1291).

Stawki podatku leśnego.

 1. od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
 2. dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50 % stawki określonej wyżej.

Rada gminy może, w drodze uchwały, obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego.

 1. osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące - do 15 dnia każdego miesiąca
 3. przelewem na konto lub - w przypadku osób fizycznych - również gotówką ( jeżeli pobór podatku dokonywany jest w formie inkasa ).

Co załatwia w referacie podatnik podatku leśnego.

 1. składa odpowiedni formularz zawierający dane dotyczące przedmiotu i podmiotu opodatkowania do wymiaru i poboru podatku:

Informacja w sprawie podatku leśnego – druk IL-1

dla osób fizycznych

Deklaracja na podatek leśny – druk DN-1

dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie  posiadających osobowości prawnej

 1. składa wyżej wymienione formularze również w celu dokonania korekty, ustalanego, pobieranego podatku w  przypadku zaistnienia zmian w przedmiocie opodatkowania (zbycie, nabycie gruntów leśnych, zmiana klasyfikacji gruntów leśnych) – w terminie 14 dni od zaistnienia zmian,
 2. składa wniosek do Wójta Gminy Jemielnica, jako organu podatkowego, o udzielenie ulg podatkowych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 – z późn. zm.[1])
 3. składa wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub o stanie zaległości podatkowych,

Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) – Art. 4

Tryb odwoławczy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

 


[1] Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2012 r., poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529 oraz
z 2013 r., poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149 i poz. 1289


Liczba wyświetleń podstrony: 24207