×
Wyszukaj w serwisie

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Daria Knopek, Joanna Karkosz – pok. Nr 2 (budynek Nr 2) tel. 77 46-23-522

,

Przedmiot opodatkowania.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
 3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
 5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 7. autobusy.

Powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Obowiązek podatkowy, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Obowiązek podatkowy, wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany.

Podatnicy są zobowiązani do:

 1. składania, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 2. korygowania deklaracji w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Deklaracja na podatek od środków transportowych – druk DT-1 PDFDeklaracja DT-1.pdf (74,13KB)

Załącznik do deklaracji DT-1 – druk DT-1a PDFZałącznik do deklaracji DT-1a.pdf (66,03KB)

 

Terminy płatności:

Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
 1. w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
 2. do dnia 15 września roku podatkowego - II rata,
 3. od dnia 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 1. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.
 2. Podatnicy, uiszczają podatek od środków transportowych bez wezwania.

Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów).

Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego ).

Podstawa prawna.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1429, 1556, 1785 oraz 2141) – Podatek od środkó transportowych - Rozdział III Art. 8 – 12b

Tryb odwoławczy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

 Liczba wyświetleń podstrony: 23177