Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont nawierzchni dróg gminnych Gminy Jemielnica z podziałem na część I i II


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:      IB.271.04.2016

Nazwa zadania:    Remont nawierzchni dróg gminnych Gminy Jemielnica z podziałem na część I i II.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 100267 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jemielnica , ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, woj. opolskie, tel. 77 46 23 500, faks 77 46 23 510.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jemielnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni dróg gminnych Gminy Jemielnica z podziałem na część I i II..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Jemielnica.

2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. CZĘŚĆ I  - Remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco oraz naprawa podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznej metodą na gorąco.

4.1 Zakres robót obejmuje następujący rodzaj dróg:

 • ul. Nowe Osiedle, ul. 1-go Maja, ul. Gajdowe w miejscowości Jemielnica,
 • droga transportu rolnego Gąsiorowice – Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Gąsiorowice,
 • obręb skrzyżowania dróg – węzeł nr 130, ul. Strzelecka, ul. Młyńska w miejscowości Gąsiorowice,
 • ul. Strzelecka w miejscowości Łaziska,
 • ul. 1-go Maja, ul. madalińskiego w miejscowości Piotrowka
 • ul. Wiejska, ul. Leśna w miejscowości Wierchlesie,
 • ul. Polna w miejscowości Barut,
 • ul. Piaskowa w miejscowości Centawa,
 • droga Centawa – Warmątowice w miejscowości Centawa

4.2. Zgodnie z punktem XXVII SIWZ Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę robót w zakresie wykonania nawierzchni drogi.

4.3. Zamawiający wymaga przedłożenia w terminie do 5 dni, licząc od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego szczegółowego będącego podstawą sporządzenia oferty, na potrzeby instytucji dofinansowujących.

4.4. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowo – technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 do SWIZ) oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Roboty ujęte w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez zamawiającego.

4.5. Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji należy traktować jako element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

4.6 Przed przystąpieniem do realizacji robót na drogach posiadających status dróg publicznych, Wykonawca sporządzi projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzyska jego zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem na w/w drogach oraz wystąpi z wnioskiem do zarządcy dróg o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego , załączając do wniosku zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Koszt wykonania projektu organizacji ruchu, koszt zajęcia pasa oraz oznakowanie prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty.

4.7 Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 100 000,00 zł. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa przedłoży kopię polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i będzie ona stanowiła załącznik do umowy.

4.8Wymagania dot. gwarancji: Wykonawca udzieli na całość wykonanego przedmiotu zamówienia gwarancji jakości, na opisanych poniżej warunkach:

 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy na ilość miesięcy zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym liczoną od daty ostatecznego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu – okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert (minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości: 36 miesiące, maksymalny możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę okres gwarancji jakości: 48 miesięcy).
 2. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się:

- w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego,

- dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany

 1. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie gwarancji zaproponowanej przez Wykonawcę, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
 2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
 3. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone powyżej.

4.9 Wymagania stawiane wykonawcy:

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy,
 4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,
 6. Jako wytwórca odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.), wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe postępowanie z wytworzonymi podczas wykonywania przedmiotu zamówienia odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi.

5. CZĘŚĆ II  - Remont nawierzchni w formie powierzchniowego utrwalenia dwuwarstwowego grysami i emulsją asfaltową.

5.1 Zakres robót obejmuje drogę w miejscowości Łaziska na części ulicy Strzeleckiej, działki nr 258/9 i 112 .

5.2 Zgodnie z punktem XXVII SIWZ Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę robót w zakresie wykonania nawierzchni drogi.

5.3 Zamawiający wymaga przedłożenia w terminie do 5 dni, licząc od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego szczegółowego będącego podstawą sporządzenia oferty, na potrzeby instytucji dofinansowujących.

5.4 Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowo – technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 3 do SWIZ) oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Roboty ujęte w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez zamawiającego.

5.5 Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji należy traktować jako element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

5.6 Przed przystąpieniem do realizacji robót na drogach posiadających status dróg publicznych, Wykonawca sporządzi projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzyska jego zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem na w/w drogach oraz wystąpi z wnioskiem do zarządcy dróg o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego , załączając do wniosku zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Koszt wykonania projektu organizacji ruchu, koszt zajęcia pasa oraz oznakowanie prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty.

5.7 Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 10 000,00 zł. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa przedłoży kopię polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i będzie ona stanowiła załącznik do umowy.

5.8 Wymagania dot. gwarancji: Wykonawca udzieli na całość wykonanego przedmiotu zamówienia gwarancji jakości, na opisanych poniżej warunkach:

 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy na ilość miesięcy zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym liczoną od daty ostatecznego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu – okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert (minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości: 24 miesiące, maksymalny możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę okres gwarancji jakości: 36 miesięcy).
 2. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się:

- w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego,

- dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany

 1. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie gwarancji zaproponowanej przez Wykonawcę, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
 2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
 3. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone powyżej

5.9 Wymagania stawiane wykonawcy:

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy,
 4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,
 6. Jako wytwórca odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.), wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe postępowanie z wytworzonymi podczas wykonywania przedmiotu zamówienia odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi.

6. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta.

 1. Zastosowanie materiałów:
 2. 1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych równoważnych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną.
 3. .2 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 4. .3 Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Niedołączenie ww. dokumentów do ofert jest jednoznaczne z przyjęciem rozwiązań przyjętych przez Zamawiającego.
 5. 7.4 W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego dla każdej części zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.30.00-2, 45.23.31.20-6, 45.23.32.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 1 Dla Części I: 4000,00 (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100 groszy). 2 Dla Części II: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

CZĘŚĆ I: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

CZĘŚĆ II: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

CZĘŚĆ I: Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie lub budowie drogi o nawierzchni z mieszkanek mineralno - bitumicznych o wartości zamówienia (jedna umowa) nie mniejszej niż 100 000 zł brutto. CZĘŚĆ II: Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie nawierzchni w formie powierzchniowego utrwalenia dwuwarstwowego grysami i emulsją asfaltową o wartości zamówienia (jedna umowa) nie mniejszej niż 10 000 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

CZĘŚĆ I: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zmówienia.

CZĘŚĆ II: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zmówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

CZĘŚĆ I: Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określonymi przepisami Prawa budowlanego w specjalności: drogowej.

CZĘŚĆ II: Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określonymi przepisami Prawa budowlanego w specjalności: drogowej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

CZĘŚĆ I: Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

CZĘŚĆ II: Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ (dla części I), załącznik nr 1a do SIWZ (dla części II),

- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium - dotyczy tylko części I.

- W stosunku do osób fizycznych również oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ (dla części I), załącznik nr 10a do SIWZ (dla części II),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji jakości - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia umowy, w szczególności warunki dokonywania zmian zawarto w projekcie umowy, który dla: 1. CZEŚCI I: stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. 2. CZĘŚCI II: stanowi załącznik nr 12 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jemielnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2016 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont nawierzchni dróg gminnych Gminy Jemielnica - Część I.

CZĘŚĆ I  - Remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco oraz naprawa podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznej metodą na gorąco.

 1. Zakres robót obejmuje następujący rodzaj dróg:
 1. ul. Nowe Osiedle, ul. 1-go Maja, ul. Gajdowe w miejscowości Jemielnica,
 2. droga transportu rolnego Gąsiorowice – Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Gąsiorowice,
 3. obręb skrzyżowania dróg – węzeł nr 130, ul. Strzelecka, ul. Młyńska w miejscowości Gąsiorowice,
 4. ul. Strzelecka w miejscowości Łaziska,
 5. ul. 1-go Maja, ul. Madalińskiego w miejscowości Piotrówka,
 6. ul. Wiejska, ul. Leśna w miejscowości Wierchlesie,
 7. ul. Polna w miejscowości Barut,
 8. ul. Piaskowa w miejscowości Centawa,
 9. droga Centawa – Warmątowice w miejscowości Centawa

 

 1. Zgodnie z punktem XXVII SIWZ Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę robót w zakresie wykonania nawierzchni drogi.
 2. Zamawiający wymaga przedłożenia w terminie do 5 dni, licząc od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego szczegółowego będącego podstawą sporządzenia oferty, na potrzeby instytucji dofinansowujących.
 3. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowo – technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 do SWIZ) oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Roboty ujęte w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez zamawiającego.
 4. Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji należy traktować jako element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
 5. Przed przystąpieniem do realizacji robót na drogach posiadających status dróg publicznych, Wykonawca sporządzi projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzyska jego zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem na w/w drogach oraz wystąpi z wnioskiem do zarządcy dróg o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, załączając do wniosku zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Koszt wykonania projektu organizacji ruchu, koszt zajęcia pasa oraz oznakowanie prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty.
 6. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 100 000,00 zł. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa przedłoży kopię polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i będzie ona stanowiła załącznik do umowy.
 7. Wymagania dot. gwarancji: Wykonawca udzieli na całość wykonanego przedmiotu zamówienia gwarancji jakości, na opisanych poniżej warunkach:
 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy na ilość miesięcy zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym liczoną od daty ostatecznego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu – okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert (minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości: 36 miesiące, maksymalny możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę okres gwarancji jakości: 48 miesięcy).
 2. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się:

- w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego,

- dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany

 1. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie gwarancji zaproponowanej przez Wykonawcę, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
 2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,  to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
 3. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone powyżej.

      9. Wymagania stawiane wykonawcy:

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy,
 4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,
 6. Jako wytwórca odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.), wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe postępowanie z wytworzonymi podczas wykonywania przedmiotu zamówienia odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.30.00-2, 45.23.31.20-6, 45.23.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji jakości - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont nawierzchni dróg gminnych Gminy Jemielnica - Część II.

CZĘŚĆ II  - Remont nawierzchni w formie powierzchniowego utrwalenia dwuwarstwowego grysami i emulsją asfaltową.

 1. Zakres robót obejmuje drogę w miejscowości Łaziska na części ulicy Strzeleckiej, działki nr 258/9 i 112 .
 2. Zgodnie z punktem XXVII SIWZ Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę robót w zakresie wykonania nawierzchni drogi.
 3. Zamawiający wymaga przedłożenia w terminie do 5 dni, licząc od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego szczegółowego będącego podstawą sporządzenia oferty, na potrzeby instytucji dofinansowujących.
 4. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowo – technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 3 do SWIZ) oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Roboty ujęte w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez zamawiającego.
 5. Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji należy traktować jako element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
 6. Przed przystąpieniem do realizacji robót na drogach posiadających status dróg publicznych, Wykonawca sporządzi projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzyska jego zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem na w/w drogach oraz wystąpi z wnioskiem do zarządcy dróg o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego , załączając do wniosku zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Koszt wykonania projektu organizacji ruchu, koszt zajęcia pasa oraz oznakowanie prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty.
 7. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 10 000,00 zł. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa przedłoży kopię polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i będzie ona stanowiła załącznik do umowy.
 8. Wymagania dot. gwarancji: Wykonawca udzieli na całość wykonanego przedmiotu zamówienia gwarancji jakości, na opisanych poniżej warunkach:
 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy na ilość miesięcy zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym liczoną od daty ostatecznego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu – okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert (minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości: 24 miesiące, maksymalny możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę okres gwarancji jakości: 36 miesięcy).
 2. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się:

       - w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego,

       - dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany

 1. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie gwarancji zaproponowanej przez Wykonawcę, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
 2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
 3. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone powyżej
 1. Wymagania stawiane wykonawcy:

 

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy,
 4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,
 6.   Jako wytwórca odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.), wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe postępowanie z wytworzonymi podczas wykonywania przedmiotu zamówienia odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.30.00-2, 45.23.31.20-6, 45.23.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji jakości - 10

 


PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (2,99MB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (757,63KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (7,13MB)

PDFSIWZ.pdf (14,70MB)
 


 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy dla cz. I.doc (50,50KB)
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy dla cz. I.pdf (1,00MB)
  DOCZałącznik nr 1a do SIWZ - Formularz ofertowy dla cz. II.doc (50,50KB)
  PDFZałącznik nr 1a do SIWZ - Formularz ofertowy dla cz. II.pdf (1 021,17KB)
 2. ZIPZałącznik nr 2 - Dokumentacja techniczna, przedmiar, STWiOR - dla cz. I.zip (6,29MB)
 3. ZIPZałącznik nr 3 - Dokumentacja techniczna, przedmiar, STWiOR - dla cz. II.zip (4,00MB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu dla cz. I.doc (28,50KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu dla cz. I.pdf (345,89KB)
  DOCZałącznik nr 4a do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu dla cz. II.doc (29,00KB)
  PDFZałącznik nr 4a do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu dla cz. II.pdf (347,28KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych dla cz. I.doc (36,50KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych dla cz. I.pdf (407,35KB)
  DOCZałącznik nr 5a do SIWZ - Wykaz robót budowlanych dla cz. II.doc (36,50KB)
  PDFZałącznik nr 5a do SIWZ - Wykaz robót budowlanych dla cz. II.pdf (407,41KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia dla cz. I.doc (36,00KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia dla cz. I.pdf (336,89KB)
  DOCZałącznik nr 6a do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia dla cz. II.doc (36,00KB)
  PDFZałącznik nr 6a do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia dla cz. II.pdf (339,69KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie że osoby, uczestniczące w wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia dla cz. I.doc (27,50KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie że osoby, uczestniczące w wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia dla cz. I.pdf (279,16KB)
  DOCZałącznik nr 7a do SIWZ - Oświadczenie że osoby, uczestniczące w wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia dla cz. II.doc (27,50KB)
  PDFZałącznik nr 7a do SIWZ - Oświadczenie że osoby, uczestniczące w wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia dla cz. II.pdf (281,59KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dla cz. I.doc (27,50KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dla cz. I.pdf (252,22KB)
  DOCZałącznik nr 8a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dla cz. II.doc (27,50KB)
  PDFZałącznik nr 8a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dla cz. II.pdf (252,96KB)
 9. DOCZałącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie z art.24 ust.2 pkt 5 dla cz. I.doc (31,00KB)
  PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie z art.24 ust.2 pkt 5 dla cz. I.pdf (429,02KB)
  DOCZałącznik nr 9a do SIWZ - Oświadczenie z art.24 ust.2 pkt 5 dla cz. II.doc (31,00KB)
  PDFZałącznik nr 9a do SIWZ - Oświadczenie z art.24 ust.2 pkt 5 dla cz. II.pdf (430,81KB)
 10. DOCZałącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy będącego osoba fizyczną dla cz. I.doc (30,00KB)
  PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy będącego osoba fizyczną dla cz. I.pdf (304,50KB)
  DOCZałącznik nr 10a do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy będącego osoba fizyczną dla cz. II.doc (30,00KB)
  PDFZałącznik nr 10a do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy będącego osoba fizyczną dla cz. II.pdf (307,28KB)
 11. PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - Projekt umowy dla Części nr I.pdf (7,27MB)
 12. PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - Projekt umowy dla Części nr II.pdf (7,13MB)
 13. PDFZałącznik nr 13 do SIWZ - Uchwała Rady Gminy w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf.pdf (430,57KB)